Miten Ruotsin ja Suomen EMU-varaumat erosivat?

Miksi ihmeessä Ruotsin ei tarvitse osallistua euro-kriisin pelastamiseen?

© Jorma Jaakkola
Julkaistu alunperin 20.10.2013
Julkaistu u
udelleen 25.3.2024

Lisään kysymyksen:

MITEN SUOMEN JA RUOTSIN EMU-VARAUMAT EROSIVAT
EY-OIKEUDELLISESTI?

EMU-varauman määritelmä:
Oikeus päättää myöhemmin euroon liittymisestä. EY-oikeudelliset varaumat on vain Tanskalla ja Iso-Britannilla.

Kerron alla olevien virallisten EY-dokumenttien sitaateilla Suomen ja Ruotsin euron lähentymiskriteerien eli EY-säännöstön eron.

SUOMEN EMU-VARAUMA

Suomea koskevassa euro-säännöstössä on lähteenäni:

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L’ 139/34 11.5.1998.

Sitaatti sivulta 5:

“Suomi

Suomen kansallinen lainsäädäntö, sen kansallisen keskuspankin perussääntö mukaan luettuna on sopusoinnussa perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan ja EKPJ: n perussäännön kanssa.”

Edellä oleva EY:n virallisen lehden teksti ei pidä paikkaansa, sillä Suomen markan hävittämisestä Hallitusmuodon 72 §:stä ei ole annettu lakiesitystä. Kysymyksessä on valtiopetos.

Kerron toisaalla Markan laittomasta hävittämisestä. Klikkaa sininen linkki EMU-petos

Ruotsin kruunun hävittämisestäkään ole annettu lakiesitystä Ruotsinkaan parlamentille.

RUOTSI

Ruotsia koskevassa euro-säännöstössä on lähteenäni komission asiakirja, jossa kerrotaan, miksi Ruotsi ei ole mukana euro-alueessa:

”EUROOPAN KOMISSIO
Bryssel 4.6.2014
COM(2014) 326 final
KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE
LÄHENTYMISKEHITYKSEN ARVIOINTI 2014
(laadittu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 1 kohdan mukaisesti)
{SWD(2014)177 final}”

Sitaatti sivulta 23:

”9. RUOTSI

Lainsäädännön yhteensopivuudesta ja lähentymiskriteerien täyttymisestä sekä muista tekijöistä laatimansa arvion perusteella komissio katsoo, että Ruotsi ei täytä euron käyttöönoton edellytyksiä.

Ruotsin lainsäädäntö – etenkään keskuspankkilaki, hallitusmuoto ja valuuttapolitiikkaa koskeva laki – ei ole täysin sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 131 artiklan kanssa. Yhteensopivuusongelmat ja puutteet koskevat keskuspankin riippumattomuutta, keskuspankkirahoituksen käyttöä koskevaa kieltoa ja keskuspankin liittymistä EKPJ:ään euroa käyttöön otettaessa.”

Tuossa asiakirjassa komissio kertoo ensimmäistä kertaa euron olemassaolon aikana syyt, miksi Ruotsi ei täytä euron käyttöönottamisen edellytyksiä.

Klikkaa sininen linkki Komission asiakirja


http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc54653729e01466feeca1f2787.do

EY-oikeudellisesti Suomen ja Ruotsin EMU-varaumat eivät eronneet millään tavalla. Maastrichtin sopimus velvoitti molempia maita tekemään kansalliset päätökset euroon siirtymisestä 31.12.1994 mennessä.

Miksi Ruotsi kuitenkin saa olla euro-alueen ulkopuolella?

Siksi, että Ruotsi tekaisi varaumansa voidakseen jäädä euro-alueen ulkopuolelle.

Komissio oli 20.10.2004 antanut Ruotsin euron käyttöönottoon liittyvistä esteistä selityksen, joka löytyy asiakirjasta

“EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO
Bryssel, 20.10.2004
KOM(2004) 690 lopullinen
KOMISSION KERTOMUS:
LÄHENTYMISKEHITYKSEN ARVIOINTI 2004
(laadittu perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti)
[SEC(2004) 1268]“.

Sitaatti:

“Ruotsi

Komissio totesi vuoden 2002 lähentymiskertomuksessaan, että Ruotsi täytti jo kolme lähentymiskriteeriä (hintavakaus, julkinen talous ja korkojen lähentyminen), mutta ei valuuttakurssikriteeriä. Kertomuksessa todettiin myös, että Ruotsin lainsäädäntö ei ollut yhteensopiva perustamissopimuksen eikä EKPJ:n ja EKP:n perussäännön kanssa.

Keskuspankin liittymisestä EKPJ:ään euron käyttöönoton yhteydessä voidaan todeta, että Ruotsin lainsäädäntö, erityisesti Ruotsin keskuspankkilaki ja hallitusmuoto (perustuslaki) eivät ole edelleenkään täysin yhteensopivia perustamissopimuksen 108 ja 109 artiklan kanssa eivätkä EKPJ:n ja EKP:n perussäännön kanssa.”

Ruotsi oli rehellisesti EY:n komissiolle ilmoittanut, ettei Ruotsi luovu kruunusta, koska Ruotsin keskuspankkilaki ja perustuslaki eivät ole sopusoinnussa Maastrichtin sopimuksen 108 ja 109 artiklan eivätkä EKPJ:n ja EKP:n perussäännön kanssa.

Suomen korkea valtiojohto puolestaan tekaisi EMU-varaumansa harhauttamalla eduskuntaa niin, ettei Hallitusmuotoon kirjoitetusta Suomen Markasta (HM 72 §) annettu lakia.

Suomen korkea valtiojohto valehteli EY:lle, että Suomen Hallitusmuoto ei ole ristiriidassa Maastrichtin sopimuksen 108 ja 109 artiklojen eikä EKPJ:n ja EKP:n perussäännön kanssa.

Perustuslain muuttamista laittomasti kutsutaan Suomen rikoslaissa valtiopetokseksi, rikokseksi, joka ei vanhene.

Kerron osoitteessa http://jormajaakkola.fi/EMU-petos valtiopetoksesta eli Suomen tekaistusta EMU-varaumasta ja salaisesta EMU-pöytäkirjasta, joiden avulla markka laittomasti hävitettin.

Suomen ja Ruotsin EMU-varaumien eroista kerron tarkemmin. Klikkaa sininen linkki

Suomen ja Ruotsin EMU-varaumien erot

http://jormajaakkola.fi/Suomen%20ja%20Ruotsin%20EMU-varaumien%20erot


Julkaistu alun perin 20.10.2013U

Uudelleen julkaistuna 25.3.2024


Kokemäellä 25.3.2024

Jorma Jaakkola, Kokemäki
Kokoomuksen jäsen numero 69267
044-230 2707

Salaisen EMU-varauman asianosainen 1.12.1999 lähtien

Voit lähettää viestiä sähköpostiini klikkaamalla sinistä linkkiä

"Ota yhteyttä"

Voit jakaa tietoa kotisivustani alla olevien sosiaalisen median linkkien avulla.